روند تولید، مصرف و صادرات فولاد ایران

روند تولید، مصرف و صادرات فولاد ایران

تولید، مصرف و صادرات فولاد ایران در 10 سال اخیر

در تصویر نمودار تولید، مصرف و صادرات فولاد ایران در 10 سال اخیر را مشاهده میکنید. و تغییرات این نمودار رشد صنعت فولاد را نشان خواهد داد.