تفاوت لوله تست آب با لوله صنعتی چیست؟

تفاوت لوله تست آب با لوله صنعتی چیست؟

هر لوله ای جهت انتقال آب مناسب نیست

هر لوله ای برای انتقال آب مناسب نیست. لوله هایی که جهت انتقال آب مناسب هستند از نظر کیفیت جوش درز لوله و ورق استفاده شده جهت تولید لوله متفاوت هستند. لوله های صنعتی کیفیت ورق پایین تری دارند و جوش درز لوله فقط مناسب کارهای صنعتی می‌باشد و درصورتیکه جهت انتقال آب مورد استفاده قرار گیرد محل درز لوله خیلی زود باز شده و بلا استفاده میشود. هر چند قیمت لوله های صنعتی مقداری ارزان تر می‌باشد ولی بهیچ عنوان جهت انتقال آب توصیه نمیشود چون وقتی برای انتقال آب مورد استفاده قرار میگیرند عمر کوتاهی دارند. لذا شناخت لوله و تهیه از مراکز معتبر را مدنظر قرار دهید.