فولاد مبارکه در فروردین ماه بیش از ۲۳۰۰ میلیارد تومان سود کرد!

فولاد مبارکه در فروردین ماه بیش از ۲۳۰۰ میلیارد تومان سود کرد!

سود فولادمبارکه در روزهای تحریم


به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت فولاد مبارکه در فروردین ماه ١٣٩٨ حدود ٢٣٢۶ میلیارد تومان از فروش محصولات خود درآمد کسب نمود.