به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت فولاد مبارکه در فروردین ماه ١٣٩٨ حدود ٢٣٢۶ میلیارد تومان از فروش محصولات خود درآمد کسب نمود.