صادرات فولاد مبارکه درسال 98

صادرات فولاد مبارکه درسال 98

عملکرد صادراتی فولاد سازهای ایران

صادرات فولاد مبارکه با رشد ۴۵ درصدی بیش از ۵۶ هزار تن شد

عملکرد صادرات واحدهای بزرگ فولادی کشور طی فروردین 98 از سوی کامودیتی منتشر شد که در تصویر همین خبر به تفکیک قابل مشاهده میباشد.